Høstmelding fra Namsskogan historielag

 

Omvisning i Bjørhusdalen gml. skole / kapell.

 

I sommer har Målfrid Bjørke ”prøvd seg” som omviser ved det unike kulturminnet i Bjørhusdalen. Dermed fikk hun oppfylt et ønske hun har hatt et par år – og Namsskogan kommune fikk anledning til å vise fram dette musèet til flere enn bygdas egne innbyggere. Historielaget er fornøyd med at kommunen lot oss få opptre som formidlere av den 120 år gamle skole- og kirkekulturen som sitter i veggene her.

 

Statens vegvesen gav oss i sommer grønt lys for oppsetting av et ”heimgjort skilt” v/ Bjørhusdalskrysset, slik at vegfarende kunne få nødvendig informasjon både om objektet og tidspunktet for omvisningen. Etter det vi forstår, vil vegvesenet innen neste turistsesong evt. sette opp et permanent skilt som viser at Bjørhusdalgrenda har en severdighet det kan være verdt å ta nærmere i øyesyn. Historielaget vil i høst levere en rapport til Namsskogan kommune om tiltaket, og ut fra denne vil det bli tatt stilling til evt. oppfølging av aktiviteten sommeren 2009.

 

Fløytardammen v/ Millasvatnet

 

Arbeidet med restaureringen av dambygningen ved Millasvatnet har vært begunstiget med gode vær- og nedbørforhold i sommer. Det fortjente vi – etter at regn og flom hindret framdrifta mye i fjor sommer og høst. Nå er storparten av arbeidet med hele anlegget gjort:

 

hovedelementene i bygningen; dambotnen, landfestet m/ steinkister og de fleste bukkene til flakene er på plass,

 

stryk-karet på østsida av elva på 14 meters lengde står der som i gamle dager,

 

tømmerløftar’n nede i det nå frøsende elveløpet er rekonstruert,

 

gapahuken m/ grunnflate på 24 kv.m. er oppsatt,

 

toalettbygget tilpasset funksjonshemmede står der tjærebredd med tjorro fra Namsskogan.

 

Dambygningen – med Millasvatnet i bakgrunnen.

 

Det er hovedsakelig 4 dambyggere som dels på dugnadsbasis, dels på lønnsbasis har restaurert dambygningen, stryk-karet og løftar’n. Brørne Arvid og Asbjørn I. Bjørhusdal, Henry Michelsen og Torstein Bjørhusdal har lagt ned et imponerende arbeid i to sommersesonger. Disse fire karene vil for evige tider være hovedpersoner og nøkkelpersoner for prosjektet. Torstein har dessuten skåret materialene. Jan Brønstad har høvlet tømmeret som ble brukt til lafting – samt smidd spiker, bolter og bindhaker, og vært til stor hjelp ellers. Frilufts / naturlinja v/ Grong vg. skole har satt opp gapahuken for oss. Tømrerlinja ved samme skolen skal snekre damlukene m/ rammer som et prosjektarbeid i løpet av vinteren – inne. Historielaget er svært glad for all hjelp skolen har ytt. For øvrig har mange deltatt på ymse vis i dugnadsarbeid – noe en vil komme nærmere tilbake til når hele prosjektet er i havn høsten 2009. Nevnes må likevel Bjørn Lindsetmo – som har vært en usedvanlig tålmodig, rimelig og pålitelig transportør for oss!

 

Historielaget hadde i startfasen god hjelp fra arkitektkontoret Blom i Namsos, som foretok en prosjektvurdering og utarbeidet kostnads-overslaget, som lyder på 605.000,- kroner brutto. Prosjektet har hele tiden vært omfattet med stor interesse utenfor bygdegrensene, og har utløst betydelige beløp i sponsor / bidragsmidler både fra off. og privat hold (oppført i kronologisk rekkefølge):

 

Nord-Trøndelag kulturminnefond   30.000,- kr

 

NVE                                              150.000,-   

 

Nams. f.fl.                                       30.000,-  

 

Namssk.komm.                               50.000,-                     

 

Kulturminnefondet                          70.000,-                                           

 

Det ble søkt Nord-Trøndelag elektrisitetsverk om støtte i sommer. Det ble minnet om at ”våre” vassdrags- og fløyterveger gjennom en svært lang tidsperiode har levert rå-energi uten sidestykke, som energiverket har proffitert på. Nå i høst (oktober) fikk vi den gledelige meldingen at NTE sponser oss med 50.000,- kroner – mot en gjenytelse via public-relationtiltak, som vi seriøst skal gjennomføre med stor fornøyelse.

 

Vi oppfordrer hermed alle namsskoginger til å ta turen til Millasvatnet for å ta den nye dambygningen i øyesyn - så langt som den hittil i høst er ferdig!

 

Samling av dialektord

 

Om få dager foreligger det fra trykkeri / bokbinderi en samling dialektord fra Namsskogan, som historielaget har sørget for å samle. Til denne samlinga er føyd en ordliste som Andr. J. Nygaard i sin tid skrev ned, og det er også tatt med en del ord som deltakerne på arbeidsstua v/ aldersheimen har fisket fram og nedtegnet. I boka er dessuten tatt med noe om bruk av dativformer som fortsatt er i bruk i bygda (hæsti – hæståm, lampån – lampåm, husi – husåm). Noen ordtak og gamle værmerker er også med i samlinga. Snåsaprodukter A/S har hatt ansvaret for både trykking og innbinding.

 

Boka er først og fremst laget for å øke de unges kunnskap om den opprinnelige namdals- dialekten, som for så vidt er felles for hele dalføret. Likevel finnes noen forskjeller, som gjør det interessant å samle noen ord og vendinger mellom to permer – før det er for

 

seint. Samlinga er ikke særlig omfattende, om en sammenligner med lignende utgivelser i andre namdalsbygder. Imidlertid er vi alene om å oppføre verbene i 4 former (å høyr, høyri, hård, hi hård). Dette har vi gjort fordi kun infinitivsforma bare forteller halve sannheten om ordet. Vi har i mange tilfeller dessuten plassert en rekke ord i en setnings-sammenheng. På denne måten håper vi at leserne i tillegg får et visst inntrykk av måten folk uttrykte seg på i litt forgangen tid.

 

Språkforsker Tor Erik Jenstad har gått gjennom samlinga, og sier at den er et interessant og verdifullt bidrag til dialektforsking. Han vil derfor benytte seg av den i et større prosjekt om trønderdialektene som han arbeider med. Han har dessuten vært så elskverdig å skrive forordet til samlinga.

 

Vi håper både unge og eldre namsskoginger kjenner sin besøkelsestid, og sikrer seg en lokalhistorisk språkblomst i høst! Boka blir gjort lett tilgjengelig flere steder i bygda. Vi ønsker at boka – i tillegg til ”Skogstjerna 2008” – skal bli god og underholdende lesning for mange!

 

Namsskogan historielag

styret