FJÆREEKSKURSJON I NAMSOS   
Tilrettelagt ved Hans Chr. Hagen, Strandholmen, 7800 Namsos   -->   post@namdal.info
Nå er du på Ark 3: Miljøfaktorer

MILJØFAKTORER

   Tilbake til Ark 1: Hovedside     Gå til Ark 2: Fjæresoner     Gå til Ark 4: Dyreartene
SALTHOLDIGHETEN
På stranda vokser bare planter som kan tåle sterk konsentrasjon av salt i jorda, vannet vil nemlig inneholde store mengder oppløst salt. Nede i fjæra vil forholdene bli enda mer ekstreme, og algene dominerer fullstendig: Disse har ikke vanlige røtter, men festeorganer som holder planten fast på underlaget. Vi kan si at algene vokser i en næringsoppløsning, slik at vanlige røtter er unødvendige.

Atlanterhavsvannet har en saltholdighet på ca. 35 promille. Kystvannet kan bli blandet opp med ferskvann fra elver, det blir derfor mindre salt på enkelte steder. Blir saltinnholdet lavt, kalles vannet for brakkvann, det er en blanding av salt havvann og ferskvann. Svært få organismer er spesialisert til et liv i brakkvann.

UTTØRKING

Det som først og fremst lager så spesielle forhold for livet i fjæra, er TØRRLEGGINGA to ganger i døgnet. Dyra og plantene der hører i grunnen til sjøen og de må på en eller annen måte verne seg mot uttørring ved fjære sjø. De store algene legger seg flatt ned så minst mulig av overflaten får sol og luft. De tørker heller ikke så fort. Mange små dyr og planter blir liggende under de store algene og tørker ikke i det hele tatt. Se bare på dyrelivet under en tangklase. Muslinger og snegler lukker seg inne i skallet når sjøen trekker seg tilbake. Lavskorpene i skvettsonen er vernet ved at de rett og slett tåler å bli knusktørre. Dette fører til at vi oftest får svært klare soner av forskjellige algearter i fjæra. Soneringsforholdene for snegler og dyr er mindre markert enn for algene.

BUNNFORHOLDENE
Det er stor forskjell på plante- og dyrelivet på sandbunn og på steiner og svaberg. De fleste dyr i steinfjæra sitter fast til berg eller stein, det samme gjelder algene. På sandbunn (bløtbunn) finner vi stort sett dyr som lever halvt eller hekt nedgravd i sanden. Få alger kan finne feste på slik bunn, særlig hvis stedet er litt utsatt for bølger.

BEVEGELSE I VANNET(bølgeslag, strøm)
Hvis dyra og planter virkelig skal bli værende i fjæra, må de greie å holde seg fast så ikke strøm og sjø skyller dem vekk. Det har de løst på forskjellige måter:
De store algene har sterke festeorgan som de henger fast i berg og stein med, dyr kravler omkring i ly av de store algene, noen (særlig bløtdyr,-som eks snegler) suger seg fast til berget, andre graver seg ned i sanden osv.
Typiske tilpasningstrekk hos dyr som lever på hard bunn er tykke skall og solide lukkemekanismer (eks blåskjell, albueskjell, rur)
Ofte vil en på eksponerte steder få et bredt, kraftig belte av marebek like over høyvannslinjen. Ofte er også rurbeltet godt utviklet like under marebekbeltet. Brenningen kan også slite ned blæretangbeltet slik at en bare finner skrøpelige rester av det.

LYSFORHOLDENE (Ark 3b: Bilder av grønnalger) 
Evnen til å tåle uttørking er vesentlig for hvor planter og dyr lever, men også lysforholdene spiller en viktig rolle.
For GRØNNALGENE er den røde delen av lysspekteret viktigst. Denne delen absorberes i det øvre vannlaget, slik at forholdene lengre nede blir dårlige for disse algene.
BRUNALGENE dominerer i fjæresonen, og enkelte store tarearter finnes nær og under laveste lavvansstand.
RØDALGENE  (Ark 3c: Bilder av rødalger) greier seg med lite lys, og bruker særlig de blå og grønne delene av spekteret. Det er lys av disse bølgelengdene som trenger dypest ned. Rødalgene finner vi lengst nede, men siden de kan klare seg med lite lys, vil vi ofte finne rødalger innimellom og under de store forekomstene av brunalger i fjæresonen.

KLOAKFORURENSNING
Det er vanligvis relativt enkelt å se symptomer på kloakkforurensing i fjæra. En vil gjerne få et tydelig innslag av grønnalger på slike steder, særlig vanlig er tarmgrønske.

©    Kopirettigheter   ©